کلیشه و قالب تولید کارتنارائه خدمات کلیشه سازی، تولید کلیشه کارتن و دیگر موارد سفارشی از جمله خدمات کلیشه سازی است. استفاده از متریال اولیه با کیفیت در انتخاب مواد اولیه جهت ارائه چاپ روی کارتن و جعبه از اصول اساسی تولیدات با کیفیت نهایی است

کلیشه و قالب تولید کارتن
stereotypes molds