چاپ کارتنچاپ روی کارتن فرآیندی است که در واقع نشان دهنده هویت تجاری یک جعبه یا بسته بندی است. کیفیت چاپ و نوع آن متفاوت است. چاپ کارتن دو نوع است :
چاپ مستقیم یا تک مرحله ای در چاپ مستقیم، طرح، لوگو، علائم یا نوشته های تعیین شده به طور مستقیم و توسط یک کلیشه بر روی انواع مختلف کارتن چاپ می شوند. این فرآیند توسط دستگاه چاپ انجام می شود که انواع مختلف دارد. دستگاه فلکسور, چاپ زنجیره ای و انواع دیگر دستگاه هایی هستند که این فرآیند چاپ را انجام می دهند.

چاپ کارتن چاپ مستقیم یا تک مرحله ای، چاپ با کلیشه روی کارتن، چاپ فلکسو، چاپ زنجیره ای روی کارتن و جعبه
pack carton printing